Statuti kluba

Skupština NK PRIGORJE MARKUŠEVEC je temeljem clanka 11. Zakona o udrugama, clanka 14. i 23. Zakona o športu i clanka Narodne Novine 71/06 na sjednici održanoj 30.06 2009. donijela

S T A T U T

Nogometnog kluba NK PRIGORJE MARKUŠEVEC

I TEMELJNE ODREDBE

clanak 1.

Nogometni klub NK PRIGORJE MARKUŠEVEC je športska udruga cije su djelovanje i ustrojstvo utvrdeni ovim Statutom kao temeljnim aktom udruge.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu,sjedištu i podrucjima djelovanja Kluba;o zastupanju; o ciljevima , te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Kluba; o clanstvu i clanarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti clanova; o unutarnjem ustrojstvu; o tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, nacinu odlucivanja,uvjetima i nacinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti clanova;imovini i raspolaganju s mogucom dobiti; nacinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slucaju prestanka Kluba

clanak 2.

Nogometni klub NK PRIGORJE MARKUŠEVEC je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga koji vodi državno tijelo nadležno za opcu upravu i Registar športskih djelatnosti koji vodi „ Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport“

clanak 3.

1) Puni naziv udruge jest: ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB NK PRIGORJE MARKUŠEVEC.
2) Skraceni naziv udruge jest: NK PRIGORJE MARKUŠEVEC.

clanak 4.
Sjedište Nogometnog kluba NK PRIGORJE MARKUŠEVEC je na adresi Markuševecka cesta 160 ; 10040 Markuševec ; Grad Zagreb

clanak 5.

Nogometni klub NK PRIGORJE MARKUŠEVEC ima pecat okruglog oblika, promjera 3 cm, sa znakom Kluba u sredini i natpisom oko znaka: NK PRIGORJE MARKUŠEVEC

clanak 6.

1) Klub ima zastavu i znak.
2) Zastava Kluba je zelene boje sa hvatskim grbom i napisom zlatne boje NK PRIGORJE MARKUŠEVEC
3) Znak Kluba je oblika grba sa hrvatskom šahovnicom gore lijevo, u sredini ukoso stoji natpis : NK PRIGORJE – zlatnim slovima na bijeloj podlozi, te MARKUŠEVEC – zlatnim slovima na zelenoj podlozi ispod kojeg je još znak nogometne lopte. Iznad spomenutog grba je oblik lepezaste zastavice takoder s natpisom NK PRIGORJE MARKUŠEVEC.

clanak 7.

Klub zastupaju predsjednik i direktor Kluba.

clanak 8.

1) Klub je clan Zagrebackog Nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: ZNS) i, neizravno, Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS).
2) Klub, njegova tijela i clanovi, igraci, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba obvezuju se: – postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Medunarodni nogometni savez BOARD (IFAB); – poštivati nacela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair-playa; – poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ŽNS-a u svako vrijeme; – priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je utvrdeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e; – priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrdeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a, – podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji ce riješiti sve sporove, iskljucujuci svaki redovni sud, osim ukoliko je to izricito zabranjeno važecim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.
Klub ce osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvacaju.
3) Klub i osobe i stavka 1 ovog clanka suglasni su poštivati u potpunosti sve konacne odluke nadležnih tijela ZNS-a; HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Klub ce osigurati poštivanje ovih obveza.
4) Klub se obvezuje da sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju HNS i ZNS i da ce placati clanarinu za clanstvo u ZNS-u.

clanak 9.

1) Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere.
2) Diskriminacija bilo koje vrste prema državana, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, politickom opredijeljenju ili bilo cemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili iskljucenje iz Kluba

II CILJEVI I DJELATNOST

clanak 10.

Ciljevi Kluba su: – okupljanje gradana, osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim športom; – razvoj i promicanje nogometa; – sudjelovanje u nogometnim natjecanjima; – nogometna poduka igraca mladih uzrasta;

clanak 11.

Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeva iz clanka 10. ovog Statuta su: – sudjelovanje u svim natjecanjima odredenog stupnja sa seniorskom momcadi i momcadima mladih uzrasta; – održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i športske pripreme; – ostvarivanje strucno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o športu i propisima
HNS-a i ZNS-a; – suradnja sa školskim nogometnim društvima i pracenje rada i napretka ucenika nadarenih za nogomet; – upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih športskih gradevina na kojima
obavlja svoje nogometne djelatnosti; – vodenje registra clanova; – skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika; – sudjelovati u radu ZNS-a i drugih organizacija kojih je Klub clan; – planiranje rada i razvitka nogometnog športa – organiziranje i provodenje redovnih sustavnih treninga radi priprema za natjecanja

III cLANSTVO KLUBA

clanak 12.

1) clanom Kluba može postati svaka poslovno sposobna osoba koja prihvaca ovaj Statut i potpiše pristupnicu.
2) clanom Kluba može postati i maloljetna ili druga osoba bez poslovne sposobnosti ako za nju pristupnicu potpiše roditelj, staratelj ili drugi zakonski skrbnik. Takav clan nema aktivno i pasivno biracko pravo dok ne stekne poslovnu sposobnost.

clanak 13.

1) clan kluba nakon uclanjenja dobiva clansku iskzanicu ciji oblik i sadržaj
propisuje Izvršni odbor posebnom odlukom.
2) Klub vodi registar clanova sukladno odluci Izvršnog odbora. Za vodenje registra
odgovoran je direktor Kluba.

clanak 14.

Prava clana su: – sudjelovati u radu Kluba; – birati i biti biran u tijela upravljanja Kluba, – biti redovito izvještavan o aktivnostima Kluba,

clanak 15.

Obveze clana su: – svojim aktivnostima doprinositi djelatnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba iz ovog
Statuta; – pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih opcih akata Kluba: – placati clanarinu

clanak 16.

clanstvo u klubu prestaje. – pisanim otkazivanjem clanstva; – neplacanjem clanarine više od šest mjeseci; – iskljucenjem; – smrcu.

clanak 17.

1) clana se može iskljuciti: – ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Kluba; – ako ne izvršava obveze clana, a osobito ako ne poštuje odredbe ovog Statuta
2) clanu se treba omoguciti da iznese svoju obranu. Ukoliko se i nakon toga smatra da clana treba iskljuciti, direktor Kluba donosi odluku o iskljucenju. Na tu odluku može se u roku od osam dana od dana primitka podnijeti žalba Izvršnom odboru
Kluba cija je odluka konacna. Izvršni odbor donosi odluku o iskljucenju u roku od 30 dana.

IV USTROJSTVO

clanak 18.

Klub ima sljedeca tijela upravljanja:
1. Skupština Kluba je (u daljnjem tekstu: Skupština) najviše tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba i donosi Statut i druge opce akte koji su joj ovim Statutom stavljeni u nadležnost.
2. Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Kluba.
3. Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira financijsko poslovanje Kluba
4. Direktor je izvršno-administrativno tijelo.
5. Tijela Kluba bira ili imenuje sam Klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom Statutu i provedbenim pravilnicima.

SKUPŠTINA

clanak 19.

1) Skupština djeluje na sjednicama.
2) Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
3) Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba.
4) Predsjednik Kluba mora sazvati sjednicu Skupštine ako to traži Izvršni odbor,
Nadzorni odbor ili najmanje trecina clanova Skupštine.
5) Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno više od 50% clanova
Skupštine. Odluke se donose vecinom glasova svih clanova Skupštine.
6) Mandat saziva Skupštine u slucaju iz clanka 20. st. 2. ovog Statuta traje cetiri
godine.
7) Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj sljedecoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice. Vodenje zapisnika organizira direktor Kluba.
8) Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine Kluba propisuje Poslovnik o radu Skupštine.

clanak 20.

1) Skupštinu cine svi clanovi Kluba iz clanka 12. st. 1. ovog Statuta, do tri predstavnika grada i do tri predstavnika sponzora ili poslovnih partnera
2) Ukoliko Klub ima više od 120 clanova, Skupštinu u ime clanova cine njihovi predstavnici koje clanovi biraju izmedu sebe i to tako da svaka od sljedecih skupina ima odreden broj predstavnika: – navijaci i simpatizeri putem klubova navijaca i povjerenika Kluba medu clanovima, – bivši igraci putem organizacija veterana Kluba, – bivši dužnosnici Kluba.
Nacin izbora predstavnika clanova i njihov broj utvrduje se Poslovnikom o radu Skupštine.
3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog clanka clanovi Skupštine, bez obzira na
clanstvo u Klubu, ne mogu biti: – aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, – clanovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, – clanovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, – menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igraca ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana – osoba koja je pravomocno osudena za neko od kaznenih djela iz clanka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela, – nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, ukljucujuci i NK 
PRIGORJE MARKUŠEVEC, – dionicar nogometnog kluba – športskog dionickog društva u Republici Hrvatskoj, – clan tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,

– osoba koja je s menadžerom u sportu i clanovima pravnih osoba te clanovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih klaidonica djeluju zajednicki u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braca i sestre i njihovi potomci, bracni ili izvanbracni drugovi ili u odnosu posvojitelj-posvojenik, – osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stecaja, povrede obveze vodenja poslovnih knjigam oštecenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stecaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomocnosti presude kojom je osudena, s time da se u to vrijeme ne racuna vrijeme provedeno na izdržavanju kazne; – osoba protiv koje je izrecena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaceno predmetom djelovanja Kluba; – osoba koja je u posljednje tri godine pravomocno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u vezi sa športom; – osoba koja je u trenutku sazivanja sjednice Skupštine manje od dva mjeseca clan Kluba.

clanak 21.

SKUPŠTINA: – donosi i mijenja Statut, – utvrduje opcu politiku Kluba, – donosi program razvoja Kluba, – odlucuje o statusnim promjenama Kluba, – donosi Poslovnik o radu Skupštine, – bira i razrješuje predsjednika i clanove Izvršnog odbora, – bira i razrješuje predsjednika i clanove Nadzornog odbora, – usvaja godišnji završni racun Kluba, – donosi godišnji financijski proracun Kluba, – daje autenticno tumacenje Statuta, – odlucuje o udruživanju Kluba u druge nogometne organizacije osim ZNS i HNS, – utvrduje osnove programa rada i djelovanja kluba u cetverogodišnjem razdoblju, – razmatra i odlucuje o usvajanju izvještaju Izvršnog i Nadzornog odbora, – odlucuje o prestanku rada Kluba, a za donošenje takve odluke potrebna je
dvotrecinska vecina svih glasova clanova Skupštine.

IZVRŠNI ODBOR

clanak 22.

1) Izvršni odbor ima predsjednika i 11 do 14 clanova.
2) Predsjednika i clanove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje od cetiri godine.

3) Za izbor predsjednika potrebna je vecina glasova svih clanova Skupštine.
Ako ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu vecinu, u
drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U drugom
krugu glasovanja za predsjednika je izabran kandidat koji je dobio vecinu glasova.
4) Kandidate za clanove Izvršnog odbora može predložiti predsjednik Izvršnog odbora
ili najmanje pet clanova Skupštine. Za clanove Izvršnog odbora izabrani su
kandidati koji su dobili najviše glasova.
5) Izvršni odbor može kooptirati najviše 3 clana kao predstavnike sponzora i oni imaju prava i obveze kao i izabrani clanovi Izvršnog odbora.
6) clan Izvršnog odbora ne može biti: – aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, – clanovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, – clanovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, – menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igraca ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana – osoba koja je pravomocno osudena za neko od kaznenih djela iz clanka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela, – nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, ukljucujuci i NK PRIGORJE MARKUŠEVEC, – dionicar nogometnog kluba – športskog dionickog društva u Republici Hrvatskoj, – clan tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, – osoba koja je s menadžerom u sportu i clanovima pravnih osoba te clanovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih klaidonica djeluju zajednicki u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braca i sestre i njihovi potomci, bracni ili izvanbracni drugovi ili u odnosu posvojitelj-posvojenik, – osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stecaja, povrede obveze vodenja poslovnih knjiga, oštecenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stecaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomocnosti presude kojom je osudena, s time da se u to vrijeme ne racuna vrijeme provedeno na izdržavanju kazne; – osoba protiv koje je izrecena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaceno predmetom djelovanja Kluba; – osoba koja je u posljednje tri godine pravomocno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u vezi sa športom; – direktor Kluba.

7) clanu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slucaju: – razrješenja, – podnošenja pisane ili zapisnikom utvrdene ostavke, – gubitka poslovne sposobnosti, – pravomocne presude za pocinjeno kazneno djelo iz clanka 37. st. 1 Statuta – nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

clanak 23.

1) Izvršni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.
2) Izvršni odbor pravovaljano odlucuje, ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja clanova, a donosi odluke vecinom glasova ukupnog broja clanova.
3) Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili sprijecen, clan Izvršnog odbora s najdužim stažem.

clanak 24.

Izvršni odbor obavlja sljedece poslove: – provodi odluke i zkljucke Skupštine; – predlaže sazivanje sjednice Skupštine; – predlaže donošenje i izmjenu Statuta; – predlaže Skupštini program razvoja Kluba; – imenuje predstavnike Kluba u tijelima ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub clan – donosi i mijenja Pravilnik o nagradivanju, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o radu Strucne službe, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu Omladinske škole i druge opce akte Kluba za koje ga ovlasti Skupština; – donosi odluku o nacinu vodenja registra clanova; – imenuje direktora Kluba, sportskog direktora, trenera seniorske momcadi i voditelja omladinske škole; – odlucuje o žalbama na odluke direktora, Disciplinske komisije i drugih ovlaštenih tijela i osoba; – odlucuje o zakljucivanju i raskidanju ugovora s igracima; – odlucuje o organiziranju turnira, odigravanju prijateljskih utakmica i o mjestu priprema igraca; – imenuje glasnogovornika Kluba, povjerenika za sigurnost, osobu zaduženu za postupak licenciranja klubova i predsjednika i clanove Disciplinske komisije; – odlucuje o zakljucivanju sponzorskih i poslovnih ugovora Kluba; – osigurava javnost rada Kluba; – usvaja prijedlog završnog racuna i godišnjeg novcanog proracuna i dostavlja ih Skupštini na donošenje; – kooptira clanove Izvršnog odbora sukladno odredbi clanka 22. st. 5. ovog Statuta; – odlucuje o visini clanarina; – odlucuje o svim drugim pitanjima koja nisu data u nadležnost nekom drugom tijelu Kluba;

NADZORNI ODBOR

clanak 25.

1) Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog završnog racuna i godišnjeg novcanog proracuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava Kluba.
2) O nepravilnostima koje uoci, Nadzorni odbor izvješcuje Izvršni odbor i predlaže mu koje mjere da podzume radi ispravljanja nepravilnosti.

clanak 26.

1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva clana koje bira Skupština.
2 ) Nadzorni odluke donosi na sjednicama, vecinom glasova svih clanova.
3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik ili direktor Kluba, najmanje 1/3 clanova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 clanova Skupštine Kluba.

PREDSJEDNIK KLUBA

clanak 27.

1) Predsjednik Izvršnog odbora je po funkciji predsjednik Kluba.
2) Predsjednik zastupa i predstavlja Klub, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora.
3) Predsjednik potpisuje opce akte koje donose Skupština i Izvršni odbor.

DIREKTOR KLUBA

clanak 28.

1) Direktor zastupa i predstavlja Klub u redovnom poslovanju kao zakonski zastupnik i zastupa ga u pravnom prometu bez ogranicenja u svim poslovima osim u poslovima koji su ovim Statutom dani u nadležnost drugom tijelu Kluba i u poslovima u kojima se traži suglasnost Izvršnog odbora. Izvršni odbor svojom odlukom odreduje poslove za poduzimanje kojih direktor treba imati suglasnot Izvršnog odbora.
2) Direktora imenuje Izvršni odbor na razdoblje od 4 godine.
3) Za direktora se može imenovati osoba koja ispunjava opce uvjete i koji nisu u suprotnosti s tockom 4 ovog clanka
4) Za direktora se ne može imenovati: – aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, – clanovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, – clanovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, – menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igraca ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana – osoba koja je pravomocno osudena za neko od kaznenih djela iz clanka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela, – nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, ukljucujuci i NKPRIGORJE MARKUŠEVEC, – dionicar nogometnog kluba – športskog dionickog društva u Republici Hrvatskoj, – clan tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, – osoba koja je s menadžerom u sportu i clanovima pravnih osoba te clanovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednicki u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braca i sestre i njihovi potomci, bracni ili izvanbracni drugovi ili u odnosu posvojitelj-posvojenik, – osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stecaja, povrede obveze vodenja poslovnih knjigam oštecenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stecaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomocnosti presude kojom je osudena, s time da se u to vrijeme ne racuna vrijeme provedeno na izdržavanju kazne; – osoba protiv koje je izrecena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaceno predmetom djelovanja Kluba; – osoba koja je u posljednje tri godine pravomocno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u vezi sa športom; – clan Izvršnog odbora Kluba.

clanak 29.

Direktor obavlja sljedece poslove: – skrbi za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih obaveza Kluba, – skrbi za provodenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora, – organizira obavljanje strucnih, tehnickih i pomocnih službi Kluba (u daljnjem tekstu: Strucna služba), – vodi financijsko poslovanje Kluba, – priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, – obavlja strucno-administrativne poslove Kluba, – rukovodi Strucnom službom Kluba i odgovoran je za njen rad – donosi opce i pojedinacne odluke iz oblasti radnih odnosa za radnike Strucne službe Kluba, – organizira vodenje registra clanova i odgovoran je za njegovo vodenje, – podnosi Skupštini i Izvršnom odboru izvješce o svom radu, – prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sudjeluje u raspravi, ali bez prava odlucivanja, – obavlja druge poslove koje mu nalože Skupština i Izvršni odbor.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
clanak 30.

1) Disciplinska komisija ima predsjednika i dva clana koje bira Skupština kluba na razdoblje od 4 godine.
2) Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, donosi odluke vecinom glasova svih clanova i predsjeda joj predsjednik.

clanak 31.

1) Disciplinska komisija odlucuje o prekršajima koje su pocinili clanovi Kluba, clanovi tijela upravljanja kluba, radnici Kluba, igraci i treneri.
2) Disciplinska komisija djeluje sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika Kluba u kojem je propisan disciplinski postupak, prekršaji i vrste sankcija koje se mogu izreci osobama iz stavka 1. ovog clanka.

V IMOVINA KLUBA I NOVcANO-MATERIJALNO POSLOVANJE

clanak 32.

Imovinu kluba cine novcana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i prava kojima raspolaže Klub.

clanak 33.

1) Klub ostvaruje prihode vlastitom djelatnošcu (prodaja ulaznica za sportske priredbe, prodaja suvenira i reklamnih predmeta i dr.), iz sredstava koje Županija i jedinice lokalne samouprave osiguraju u proracunu, uplatom clanarina, sponzorskih ugovora, novcanih kazni koje su izrekla nadležna tijela Kluba, dobrovoljnih priloga i darova i drugih izvora sukladno zakonu.

clanak 34.

1)Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Kluba u sukladno godišnjem programu.
2) Financijsko (obracunsko) razdoblje traje jednu godinu i pocinje svakog 1. sijecnja i završava svakog 31. prosinca.
3) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Kluba.

clanak 35.

Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

clanak 36.

Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Izvršni odbor odlucuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine.

VI OSTALE ODREDBE
clanak 37.

U radu Kluba NK Prigorje Markuševec ne može djelovati, niti sudjelovati u nogometnim natjecanjima, obavljati strucne poslove u nogometu, osoba osudena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zašticenih medunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog cudoreda, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je pocinjeno na mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje je joj je izrecena bezuvjetna kazna zatvora, dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazneclanak 38.

Osoba protiv koje je zapoceo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, udaljit ce se od sudjelovanja u nogometnim natjecanjima, obavljanja strucnih poslova u nogometu i sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja Kluba, do okoncanja postupka.clanak 39.

1.) Rad Kluba je javan.
2.) Javnost rada se ostvaruje: – pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave clanovima i tijelima Kluba i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama, – obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopcavanja o održavanju sjednica, – obavještavanjem gradana o radu i poslovanju Saveza putem sredstava javnog priopcavanja i na tiskovnim konferencijama, – na druge nacine.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

clanak 40.

1) Klub prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluci.
2) Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je dvotrecinska vecina glasova svih clanova Skupštine.

clanak 41.

1) U slucaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba prelazi u vlasništvo športske udruge koja ce nastaviti djelatnost Kluba.
2) Ukoliko takva športska udruga nece postojati, imovinu Kluba preuzet ce Gradska cetvrt Podsljeme.

clanak 42.

Svi opci akti Kluba uskladit ce se s odredbama ovog Statuta u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

clanak 43.

1)Nakon donošenja, Statut se upucuje nadležnom državnom tijelu na upis novog Statuta u registar udruga.
2) Nakon pravomocnosti rješenja o upisu u registar udruga Statut stupa na snagu i objavljuje se na oglasnoj ploci Kluba.

clanak 44.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Kluba donesen 1997 godine

Markuševec 30.06.2009 . Predsjednik Skupštine NK Prigorje: Željko Novosel

NK PRIGORJE MARKUŠEVEC